Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti Okna Křenek s.r.o. 

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Huskykrenek.cz  provozovaném společností Okna Křenek s.r.o. od 1.1. 2014.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Okna Křenek s.r.o., se sídlem:  Trojanovice 765, 744 01 TROJANOVICE , IČO: 28569415 zapsané u KOS v Ostravě, oddíl C., vložka 32437 a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

Vymezení pojmů

Prodávající je obchodní společnost Okna Křenek s.r.o., se sídlem Trojanovice 765, 744 01 TROJANOVICE, IČO: 28569415 , zapsaná u KOS v Ostravě, oddíl C., vložka 32437. Společnost Okna Křenek s.r.o. je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele

Uživatelský účet

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než  nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Uzavření kupní smlouvy

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat“.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami  a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů, záruční list apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

Cena zboží a platební podmínky

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
- v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese;
- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
- bezhotovostně platbou předem na účet

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení rozepsané v článku 4 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do  7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (popsáno v článku 3), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je  plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

Přeprava a dodání zboží

Objednané zboží Prodávající doručí dobírkou prostřednictvím přepravní společnosti GLS . V případě celkové ceny objednávky nižší než 5.000,- Kč ( bez DPH ) bude Kupujícímu účtováno poštovné a balné ve výši 119,- Kč bez DPH.  Cena poštovného se týká zásilek v rámci České republiky. Přesáhne-li celková cena objednávky hodnotu 5.000,-Kč ( bez DPH ) nebude účtováno poštovné a balné žádné.

V každé zásilce bude přiložen prodejní doklad s cenou za zboží a případným vyúčtováním poštovného.

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

• má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

• se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

• věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

• je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

• věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady dle doby záruky uvedené v záručním listě. Pokud zboží nemá záruční list a délka záruky není uvedená ani v účetním dokladu, nebo faktuře je spotřebitel oprávněn uplatnit záruku v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností a zárukou prodávajícího za vady může upravit záruční list prodávajícího.

Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě.

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Pozn.: Peníze je možné vrátit též v hotovosti na adrese výdejního skladu :Trojanovice 765 , 74401 Trojanovice.

Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat pouze na adresu Okna Křenek s.r.o., Trojanovice 765 , 744 01 Trojanovice či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@huskykrenek.cz

V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

• o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

• o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

• o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

• o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

• o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

• o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

• o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

• uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

• u objednaných servisních úkonů, které byli již provedeny, včetně vyúčtovaných nákladů na dopravu

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „Momentálně nedostupné“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.

Další práva a povinnosti smluvních stran

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Doručování

Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Závěrečná ustanovení

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@huskykrenek.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2014

Reklamační řád

ZÁRUKA A REKLAMACE

• případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem

• na veškeré námi nabízené zboží je poskytována záruka v zákonné lhůtě, nebo v prodloužené lhůtě uvedené v záručním listě.

• reklamované zboží nám zašlete jako doporučený balík (nikoliv jako dobírku) na adresu našeho odběrného místa (Okna Křenek s.r.o., Trojanovice 765 , 744 01 Trojanovice) a to včetně prodejního dokladu, záručního listu a uvedení důvodu reklamace

• v nejkratším možném termínu budete kontaktováni naším reklamačním oddělením, které Vás bude informovat o způsobu řešení reklamace

• bude-li Vaše reklamace vyhodnocena jako neoprávněná, zboží Vám bude vráceno zpět formou dobírky na Vaše náklady

NÁROK NA REKLAMACI SE NEVZTAHUJE NA:

• poškozením zboží při přepravě (v tomto případě doporučujeme zásilku nepřevzít)

• opotřebování zboží z povahy produktu běžného užívání a opotřebování časem

• škody na zboží z neobvyklého používání nebo škody zaviněné uživatelem (nevhodný způsob užití, atd.)

Mimosoudní spory

V souladu se zákonem č. 634/1992 sb. o ochraně spotřebitele v platném znění informujeme zákazníky, že subjektem pro mimosoudní spory je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 15, Praha 2, www.coi.cz

ROZSAH ZÁRUKY:

1) Základní záruka

Výhradní dovozce NEWAG spol. s r.o. (dále též jen „Výhradní dovozce“) poskytuje koncovým zákazníkům záruku na vysavačové jednotky Husky a Duovac (dále jen „Přístroj“) a jejich příslušenství (dále jen „Příslušenství“). Záruku na potrubní rozvody sjednává koncový zákazník přímo s dodavatelem těchto rozvodů. Záruka se vztahuje na výrobní a materiálové vady Přístroje nebo Příslušenství (dále též jen „Zboží“), které se projeví v záruční době. Potrubní rozvody nejsou Příslušenstvím a nevztahuje se na ně záruka poskytovaná ve smyslu tohoto záručního listu.

Rozsah práv koncového zákazníka ze Základní záruky odpovídá rozsahu práv dle záruky stanovené tímto záručním listem a platnými právními předpisy.

Základní záruční doba na Přístroj: 24 měsíců od data uvedení Přístroje do provozu autorizovanou montážní firmou s oprávněním uděleným výhradním dovozcem NEWAG spol. s r.o. (dále jen „Autorizovaná montážní firma“). Nebude-li Přístroj uveden do provozu nejpozději do (i) 3 týdnů (v případě, že koncovým zákazníkem je spotřebitel), resp. (ii) 10 dnů (v případě, že koncovým zákazníkem není spotřebitel) od data dodání Přístroje koncovému zákazníkovi, běží záruční doba od data dodání Přístroje koncovému zákazníkovi. Údaj o uvedení Přístroje do provozu může do Záručního listu vyznačit pouze Autorizovaná montážní firma.

Základní záruční doba na Příslušenství: 24 měsíců od data dodání Zboží koncovému zákazníkovi. 

Výhradní dovozce si vyhrazuje právo rozhodnout o způsobu vyřízení reklamace dle svého uvážení, není-li platnými právními předpisy stanoveno jinak. Při splnění záručních podmínek budou veškeré vady podléhající záruce přednostně vyřízeny opravou. Výhradní dovozce může vždy namísto opravy Zboží vyměnit vadné Zboží, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, či jeho vadnou součástku (díl) za bezvadné. V tomto případě se stává vyměněné Zboží, resp. jeho součástka (díl) vlastnictvím Výhradního dovozce. V případě neodstranitelné vady Zboží, resp. jeho součástky (dílu) budou vadné Zboží, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, či jeho vadná součástka (díl) vyměněny za bezvadné. Rozsah nároků koncového zákazníka z vad podléhajících záruce je upraven výlučně tímto záručním listem, jakékoli jiné nároky koncového zákazníka jsou vyloučeny.

Běh záruční doby se staví od data uplatnění reklamace do data, kdy si koncový zákazník Zboží po skončení opravy převzal, resp. kdy si byl koncový zákazník povinen po skončení opravy Zboží převzít.

Poskytnutím této záruky nejsou dotčena jiná práva koncového zákazníka, která se ke koupi Zboží váží podle zvláštních právních předpisů. 
Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost.

2) Rozšířená záruka na Přístroj poskytovaná Výhradním dovozcem

Při současném splnění následujících podmínek:
 a) Zboží je koupeno a užíváno spotřebitelem ve smyslu ustanovení § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění („Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.“); a zároveň 
 b) Zboží je užíváno výhradně pro běžný provoz domácnosti
poskytuje Výhradní dovozce koncovým zákazníkům Rozšířenou záruku na Přístroj v dále uvedeném rozsahu.

Rozšířená záruční doba na Přístroj: 60 měsíců od data uvedení Přístroje do provozu Autorizovanou montážní firmou. Nebude-li Přístroj uveden do provozu nejpozději do 3 týdnů od data dodání Přístroje koncovému zákazníkovi, běží Rozšířená záruční doba od data dodání Přístroje koncovému zákazníkovi. Údaj o uvedení Přístroje do provozu může do Záručního listu vyznačit pouze Autorizovaná montážní firma.

Rozsah a podmínky Rozšířené záruky jsou shodné jako u Základní záruky s výjimkou délky záruční doby u věcí, součástek a náhradních dílů vyměněných/instalovaných v rámci odstranění vad Zboží reklamovaných po skončení Základní záruky. Dojde-li v rámci vyřízení reklamace vad Přístroje uplatněné po skončení Základní záruky k výměně věci, součástky či náhradního dílu, vztahuje se na takovou věc, součástku či náhradní díl záruka v trvání tří měsíců od data provedení výměny/skončení opravy. Záruční doba na vyměněné věci, součástky a náhradní díly však neskončí dříve než záruční doba z Rozšířené záruky pro Přístroj, u něhož k výměně věci, součástky nebo náhradního dílu došlo.

Rozšířená záruka na Přístroj končí vždy uplynutím 60 měsíců od data uvedení Přístroje do provozu. Po uplynutí uvedené doby nelze ve vztahu k Přístroji, jakož ani k vyměněným věcem, součástkám a náhradním dílům uplatňovat žádné nároky z titulu Rozšířené záruky.

3) Doživotní záruka poskytovaná výrobcem NUERA-AIR Canada 

Při současném splnění následujících podmínek:
 a) Zboží je koupeno a užíváno spotřebitelem ve smyslu ustanovení § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění („Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.“); a zároveň 
 b) Zboží je užíváno výhradně pro běžný provoz domácnosti
 c) jsou řádně a včas prováděny Pravidelné prohlídky Přístroje* a
 d) registrace koncového zákazníka do programu Doživotní záruky byla provedena nejpozději do 2 měsíců od data dodání Zboží koncovému zákazníkovi (upozornění: v případě zmeškání lhůty pro registraci ztrácí koncový zákazník právo na poskytnutí Doživotní záruky) 
poskytuje výrobce NUERA-AIR Canada (dále též jen „Výrobce“) koncovým zákazníkům Doživotní záruku na vybrané Zboží (na Zboží označené v kupní smlouvě výslovně jako Zboží, na něž se vztahuje Doživotní záruka), a to v dále uvedeném rozsahu.

Doživotní záruka zaniká okamžikem, kdy přestane platit byť jen jedna ze shora uvedených podmínek. 

Pravidelné prohlídky Přístroje*: Pravidelnou prohlídkou Přístroje se rozumí provedení kontroly funkcí Přístroje, včetně provedení kontroly uhlíků a případné výměny uhlíků za nové Autorizovanou montážní firmou vždy po 5 letech (nejdříve 60 dnů před uplynutím lhůty 5 let a nejpozději 30 dnů po uplynutí lhůty 5 let) 
 a) od data uvedení Přístroje do provozu Autorizovanou montážní firmou. Nebude-li Přístroj uveden do provozu nejpozději do (i) 3 týdnů (v případě, že koncovým zákazníkem je spotřebitel), resp. (ii) 10 dnů (v případě, že koncovým zákazníkem není spotřebitel) od data dodání Přístroje koncovému zákazníkovi, počítá se lhůta pro provedení kontroly Přístroje od data dodání Přístroje koncovému zákazníkovi; a dále
 b) od data provedení předcházející Pravidelné prohlídky Přístroje.
Pravidelné prohlídky Přístroje si u Autorizované montážní firmy zajišťuje na své náklady koncový zákazník, resp. uživatel Zboží. Pravidelné prohlídky Přístroje nenahrazují běžnou údržbu Zboží, kterou je třeba provádět v souladu s Návodem k použití. 

Doživotní zárukou se rozumí závazek Výrobce poskytnout za podmínek stanovených tímto záručním listem nový náhradní díl Zboží, u něhož se projeví výrobní nebo materiálová vada v době životnosti Zboží. 

V rámci Doživotní záruky Výrobce poskytne nový náhradní díl zcela zdarma. Koncový zákazník hradí pouze vlastní náklady spojené s uplatněním práv z Doživotní záruky, náklady na dodání náhradního dílu a náklady na výměnu poškozeného dílu za nový.  

Životností Přístroje se rozumí doba 25 let od data dodání Přístroje koncovému zákazníkovi. Životností Příslušenství se rozumí doba 5 let od data dodání Příslušenství koncovému zákazníkovi. 

Na věc, součástku či nový náhradní díl vyměněné/dodané v rámci Doživotní záruky se nevztahuje Základní záruka ani Rozšířená záruka. Na věc, součástku a nový náhradní díl vyměněné/dodané v rámci Doživotní záruky se plně vztahuje Doživotní záruka poskytnutá na Zboží, k němuž byly věc, součástka nebo nový náhradní díl vyměněny/dodány, tzn. že Doživotní záruka na vyměněnou věc, součástku či nový náhradní díl uplyne spolu s uplynutím Doživotní záruky na Zboží, k němuž byly vyměněná věc, součástka nebo nový náhradní díl dodány.

Doživotní záruka na Přístroj končí vždy uplynutím 25 let od data dodání Přístroje koncovému zákazníkovi. Po uplynutí Doživotní záruky nelze ve vztahu k Přístroji, jakož ani k vyměněným věcem, součástkám a náhradním dílům uplatňovat žádné nároky z titulu Doživotní záruky. Doživotní záruka na Příslušenství končí vždy uplynutím 5 let od data dodání Příslušenství koncovému zákazníkovi. Po uplynutí Doživotní záruky nelze ve vztahu k Příslušenství, jakož ani k vyměněným věcem, součástkám a náhradním dílům uplatňovat žádné nároky z titulu Doživotní záruky. Prodloužená záruka 5 let platí pouze pro sady, které byly zakoupené společně s Přístrojem v jedné zakázce (faktuře).

Registrace do programu Doživotní záruky se provádí řádným vyplněním tzv. Karty zákazníka, která je dostupná na webových stránkách Výhradního dovozce www.newag.cz, (www.husky.cz) a www.duo-vac.eu. Registraci je možné provést interaktivním vyplněním Karty zákazníka přímo na webových stránkách Výhradního dovozce nebo zasláním vytištěné a vyplněné Karty zákazníka doporučenou listovní zásilkou na adresu sídla Výhradního dovozce.

Poskytnutím Doživotní záruky nejsou dotčena práva koncového zákazníka, která se ke koupi Zboží váží podle zvláštních právních předpisů.

Limitovaná garance bezplatného servisu Výhradního dovozce v rámci Doživotní záruky

Práva z Doživotní záruky může koncový zákazník uplatnit u Výhradního dovozce nebo i přímo u Výrobce. 

V případě uplatnění práv z Doživotní záruky koncovým zákazníkem v době do 60 měsíců od data dodání Zboží koncovému zákazníkovi, dodá Výhradní dovozce náhradní díl a provede výměnu poškozeného dílu zcela bezúplatně; ve vztahu k Výhradnímu dovozci nelze v souvislosti s právními úkony dle předchozí věty uplatňovat žádné nároky. Uplynutím lhůty dle předchozí věty veškeré nároky vůči Výhradnímu dovozci z Limitované garance zanikají.

UPLATNĚNÍ PRÁV Z VAD:

Práva ze záručních vad uplatňuje koncový zákazník u prodávajícího, u kterého bylo Zboží zakoupeno. Při uplatnění nároku ze záručních vad (reklamaci) je koncový zákazník povinen předložit tento záruční list. Bez předložení řádně vyplněného záručního listu nebo při předložení záručního listu s nečitelnými, přepisovanými či jinak pozměňovanými údaji anebo v případě změny, odstranění či poškození identifikačních údajů uvedených na Zboží nemůže být reklamace uznána. 

Vady je třeba reklamovat bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Záruka se nevztahuje na poškození Zboží či zhoršení vady Zboží způsobené používáním Zboží poté, co u něj bylo možné zjistit výskyt vady.

OMEZENÍ A VYLOUČENÍ ZÁRUKY:

 1) Záruka se nevztahuje na vady a poškození Zboží vzniklé v důsledku:
  a) působení ohně, vody, statické elektřiny či přepětí v elektrorozvodné síti, nehody, opotřebení či mechanického poškození
  b) nesprávné manipulace se Zbožím;
  c) zacházení se Zbožím v rozporu s Návodem k použití, technickými normami či bezpečnostními předpisy platnými v České republice, resp. v místě instalace Zboží. Pokyny k užívání Zboží vydané výhradním dovozcem se považují za nedílnou součást Návodu k použití;
  d) užití Zboží k jinému účelu, než k jakému je určeno;
  e) neodborné instalace, úpravy či modifikace;
  f) použití jiného než originálního náhradního dílu, příslušenství či spotřebního materiálu;
  g) nesprávné či nedostatečné údržby (např. používání Přístroje při nadměrném opotřebení uhlíků, filtrů apod.);
  h) působení vnějšího vlivu;
  i) vybití baterie, snížení kapacity baterie způsobené jejím opotřebením nebo vyteklým elektrolytem, 
  j) používání Zboží v nadměrně prašném, znečištěném či zakouřeném prostředí. 
  k) Používání Zboží v nadměrně vlhkém prostředí. Maximální relativní vlhkost může být dle ČSN 06 0210 maximálně φai 60%

 2) Záruka se nevztahuje též na níže uvedené skutečnosti, které nelze považovat za rozpor s kupní smlouvou ve smyslu § 2161 občanského zákoníku:
  a) opotřebení Zboží či jeho částí způsobené jejich běžným užíváním (vybití baterie, snížení kapacity akumulátoru, opotřebení mechanických či zobrazovacích částí, opotřebení přívodních šňůr, opotřebení filtrů, opotřebení uhlíků Přístroje apod.)
  b) výkonové přetížení či mechanické vnější poškození, jakož i na jakoukoliv úpravu nebo změnu (záměrnou či náhodnou) parametrů Zboží oproti specifikaci uvedené v návodu k použití, pokud tyto provedla jiná osoba než autorizovaná montážní firma,
  c) poškození Zboží způsobené přepětím v síti nebo úderem blesku 
  d) rozpor způsobený jiným než obvyklým používáním Zboží, 
  e) reklamace parametrů Zboží, které nejsou uvedeny v Návodu k použití ani v jiné obchodně technické dokumentaci společnosti Výrobce či Výhradního dovozce či závazných technických normách, 
  f) domnělé vady, které není schopen koncový uživatel při uplatnění reklamace hodnověrně předvést či jinak doložit,
  g) nezbytné servisní prohlídky a servisní zásahy v rozsahu uživatelského nastavení, čištění či jiného zásahu, který je dle návodu k použití uveden mezi činnostmi zajišťovanými koncovým zákazníkem v rámci běžného způsobu používání, resp. běžné údržby Zboží 
  h) reklamace parametrů a vlastností Zboží uváděných v přehledových katalozích a propagačních letácích, v nichž je specificky vyhrazeno právo na změnu parametrů, které nepodstatným způsobem mohou měnit chování Zboží, 
  i) tiskové chyby a nesprávnosti v přehledových katalozích či propagačních letácích.

 3) Práva ze záruky poskytované Výhradním dovozcem i práva z Doživotní záruky zanikají v případě:
  a) poškození plomby, pokud je jí výrobek vybaven;
  b) uříznutí vidlice elektrického přívodu;
  c) jakéhokoliv neodborného zásahu (úpravy, modifikace) do Zboží (zejm. filtru, elektrické ovládací desky či motoru Přístroje) provedeného jinou osobou než Autorizovanou montážní firmou.